3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdi2568JY5ZLfglq1xeQb0nM
BÁO CÁO SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2014-2015
Ban giám hiệu
0
.

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2014-2015

TL

PHÒNG GD&ĐT VĨNH CỬU                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN AN                                                                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số: 672/BC-THCS                                                                         Tân An, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2014 - 2015

 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Thuận lợi

        Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng giáo dục

        Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương

        Tập thể sự phạm nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết cao, biết giúp đỡ lẫn nhau.

        Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức, CMHS.

        Có tương đối đầy đủ CSVC để phục vụ cho công tác dạy và học.

2. Khó khăn

       Đa số giáo viên còn xa trường nên chưa nắm bắt thông tin kịp thời, quản lý học sinh một cách triệt để.

      Vẫn còn một số PHHS chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

      Vẫn còn một số học sinh vẫn còn ham chơi hơn ham học.

B. CÁC CĂN CỨ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

      1. Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 15/9/2014 của Phòng GD&ĐT huyện về triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 và văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng GD&ĐT huyện.

      2. Công văn số 368/PGDĐT-TH ngày 02/7/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014 -2015 và quy định thời gian thực hiện báo cáo của ngành.

     3. Các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Chính quyền xã

     4. Kế hoạch số 565/KH-THCS ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của nhà trường.

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KỲ I.

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA TR