3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdhScELoFewb3AMSpnERmpji
Kế hoạch kiểm tra công tác nội bộ tháng 12/2014
Ban giám hiệu
0
.

Kế hoạch kiểm tra công tác nội bộ tháng 12/2014

TL

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN AN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 624 /KHKT                                       Tân An, ngày 29 tháng 11  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ tháng 12 năm 2014

 

       Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 – 2015 và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trong tháng 12 năm 2014 trường sẽ tổ chức kiểm tra theo kế hoạch sau:

      - Kiểm tra công tác chấm trả bài kiểm tra HKI.

      - Kiểm tra chuyên đề  03 giáo viên:

            Trần Quang Trí – Công tác chủ nhiệm lớp.

Bùi Thị Kim Loan – Dự giờ, kiểm tra học sinh.

Lê Thị Vinh – Dự giờ, kiểm tra học sinh.

      - Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 giáo viên

              Hồ Thị Tú Trinh.

  Nguyễn Thị Vân (Lý)

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận                                                                HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.

                                                                                              Đinh   Công   Sơn