3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdgSfF5hWkdAhtlI%2FFkdWF%2Fd
Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11/2014
Ban giám hiệu
0
.

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11/2014

TL

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 594/KHKT                                                             Tân An, ngày 27 tháng 10 năm 2014

                                                                        KỀ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ tháng 11 năm 2014

 

       Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 – 2015 và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trong tháng 11 năm 2014 trường sẽ tổ chức kiểm tra theo các nội dung sau:

-  Tiếp tục kiểm  tra Xanh – sạch – Đẹp các lớp.

-  Kiểm tra chuyên đề 04 giáo viên.

               Lê Thị Kim Em – Chấm trả bài của giáo viên.

               Nguyễn Thị Vân (n) – Dự giờ, kiểm tra học sinh.

               Đoàn Hồng Cúc – Kiểm tra HSSS giáo viên.

               Ngô Thị Thu Hà – Kiểm tra HSSS giáo viên.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên: Phạm Thị Hoài

        Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận                                                                HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;                                              ( Đã ký)

-Lưu: VT.

 

                                                                 Đinh   Công   Sơn