3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdg6R8IrRQnFneU5un3JUYcg
Kiểm tra nội bộ
Ban giám hiệu
0
.

Kiểm tra nội bộ

Kế hoạch

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN AN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 498/KH                                Tân An, ngày 25  tháng 8  năm 2014

                                     KẾ HOẠCH

                    Công tác kiểm tra nội bộ tháng 9/2014

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 – 2015 và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trong tháng 9 năm 2014 trường sẽ tổ chức kiểm tra theo kế hoạch sau:

-  Kiểm  tra hồ sơ tuyển sinh lớp 6.

-  Kiểm tra nề nếp học sinh, xanh sạch đẹp ở các lớp.

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 9 năm 2014  của trường THCS Tân An./.

 

Nơi nhận                                                                HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.

 

 

 

                                                                            Đinh   Công   Sơn