3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdjQUL%7C1HnT8kc%2FgKi%2FNk7FA
Quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2014-2015
Ban giám hiệu
0
.

Quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2014-2015

TL

PHÒNG GD&ĐT VĨNH CỬU                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS TÂN AN                                                            Độc lập – Tự  do – Hạnh Phúc

     Số:  68/QĐ-THCS                                                                Tân An, ngày  09  tháng 10 năm 2014

 

                                                                     QUYẾT ĐỊNH

                                     Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

                                                                Năm học 20143 – 2015.

 

                                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN AN

       Căn cứ vào Điều lệ trường THCS;

      Căn cứ vào kế họach năm học 2014– 2015;

      Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS;

     Xét tiêu chuẩn viên chức giáo viên và yêu cầu nhiệm vụ trong công tác chấm Hội thi GVDG cấp trường,

                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2013 – 2014, trường THCS Tân An gồm có các Ông (Bà ) có tên sau:

 1. Ông Đinh Công Sơn – Hiệu Trưởng – Trưởng Ban.
 2. Bà Trần Thị Khi – P. Hiệu Trưởng – P. Trưởng Ban.
 3. Bà Nguyễn Thị Thảo Linh – Văn thư – Thư kí.
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Tổ trưởng XH Thành Viên.
 5. Ông Lê Văn Ca – Tổ trưởng TN – Thành viên.
 6. Bà Tô Thị Bích Vân – Chủ tịch Công đoàn – Thành viên.
 7. Ông Trần Văn Đức – Tổ phó Tổ Tự nhiên – Thành viên.
 8. Bà Đoàn Hồng Cúc – Giáo viên- Thành viên.
 9. Bà Trần Thị Thanh Thảo – Tổ phó Tổ Xạ hội – Thành viên.
 10. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Giáo viên – Thành viên.
 11. Bà Nguyễn Thị vân – Giáo viên – Thành viên.

Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức và chấm sáng kiến kinh nghiệm, thi thực hành và kiểm tra năng lực theo đúng quy chế, quy định của hội thi.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan  và các ông ( Bà ) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-Như Điều 3;                                                                                     (Đã ký )

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Đinh   Công   Sơn