3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdiFJkJS2c6gUeVsNlqFEFeP
Tăng cường việc ứng dung CNTT trong day và học
Ban giám hiệu
0
.

Tăng cường việc ứng dung CNTT trong day và học

Đang cập nhật

UBND HUYỆN VĨNH CỬU                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––

Số: 539 /PGDĐT-CNTT                                                Vĩnh Cửu,  ngày  09  tháng  9 năm 2014

V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

Kính gửi: -   Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong  huyện;

                                                -   Hiệu trưởng trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ.

        Trong những năm qua, công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy đã được lãnh đạo các trường MN, TH, THCS trong huyện quan tâm. Tuy nhiên đến nay hầu hết các đơn vị vẫn còn sử dụng đường truyền internet cáp đồng nên tốc độ chậm, bị ảnh hưởng nhiều của môi trường, điện từ, tính ổn định không cao khi truyền tải tín hiệu ở tốc độ cao do đó chưa đáp ứng được yêu cầu khi các trường tổ chức nhiều hội thi qua internet như giải Toán, Olympic tiếng Anh và sử dụng trong quản lý nhà trường, quản lý điểm trên môi trường mạng;

         Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3960/BGDĐT- VP ngày 29/7/2014 về việc phối hợp triển khai hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viettel (đính kèm). Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trong toàn Ngành, trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao dịch của Phòng GD&ĐT với các trường MN, TH, THCS trong huyện; trang bị tốt các điều kiện để tổ chức các Hội thi trên internet;

        Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

         - Trong năm 2014, 100% trường MN, TH, THCS trong huyện thực hiện lắp đặt kết nối đường truyền internet cáp quang băng thông rộng, cho phép tiếp cận Internet tốc độ cao, chất lượng ổn định và cùng lúc có thể truy cập với số lượng lớn người, sử dụng để thực hiện có hiệu quả trong việc giao dịch văn bản điện tử qua Email, sử dụng các phần mềm quản lý nhà trường, quản lý nhân sự, quản lý học sinh và tổ chức các Hội thi qua internet.

        - Tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư trang bị ít nhất 20% (đối với mỗi trường THCS) và 10% (đối với mỗi trường Mầm non, Tiểu học) phòng học có thiết bị ứng dụng CNTT được cài đặt cố định sẵn để phục vụ tốt cho công tác dạy học. Ở những trường có điều kiện, mỗi tổ bộ môn trong trường cần được đầu tư một máy tính có kết nối mạng internet để dùng riêng cho hoạt động của tổ.

        - Đảm bảo phòng máy dạy tin học được kết nối mạng LAN và truy cập được internet phục vụ cho dạy học và tổ chức các hội thi trên mạng như thi giải Toán và tiếng Anh qua internet, thi soạn bài giảng điện tử,…

            - Hiện nay, có những chương trình ưu đãi đối với các trường học về lắp đặt đường truyền internet cáp quang, cung cấp website, các phần mềm quản lý nhà trường, sổ điện tử gọi tên ghi điểm, liên lạc giữa nhà trường và gia đình của Tập đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam VNPT... Hiệu trưởng các trường tùy điều kiện, nhu cầu có thể tự liên hệ để đăng ký sử dụng.

            Trên đây là một số nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo tính thiết thực. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời thời về Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                                                                                                                    (Đã Ký)

- TT Viễn Thông 5;                                                                                                                           

- Chi nhánh Viettell Vĩnh Cửu;                                                                                                     Võ Duy Liêm

- Trưởng, Phó PGD&ĐT;

- Các Tổ CM PGD&ĐT;

- Lưu: VT, CNTT.