3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z/SVAnE4xrbaDepsmnzGdhH0a|0lZ|o2QzmU|YbBJuO
Vận động quỹ giúp đỡ học sinh - giáo viên
Công Đoàn
0

Vận động quỹ giúp đỡ học sinh - giáo viên

đang cập nhật

UBND HUYỆN VĨNH CỬU                     CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GDĐT-CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ––––––––––––––                                              –––––––––––––––––––––––––

Số: 540/CVLT-PGD-CĐGD                                 Vĩnh Cửu, ngày 10 tháng 9 năm 2014                                 

V/v quyên góp hỗ trợ học sinh

và giáo viên vùng khó khăn.

 

             Kính gửi:

                           - Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường MN-TH-THCS;

                           - Hiệu trưởng, CTCĐ trường THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ;

                           - Giám đốc TTGDTX huyện Vĩnh Cửu.

Thực hiện theo công văn số 2092/SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Công Đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai về việc quyên góp hỗ trợ học sinh và giáo viên vùng khó khăn. Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công Đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Cửu tổ chức vận động CB-CC-VC trong Ngành Giáo dục đóng góp hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng khó khăn, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT, các trường Mầm non; Tiểu học; THCS; THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm GDTX.

- Học sinh các trường MN, TH, THCS; THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện.

2. Hình thức quyên góp:

Để thuận lợi trong việc quyên góp giúp đỡ, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đóng góp bằng tiền mặt tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người.

3. Đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ:

- Học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lâm Đồng;

- Học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai; Những trường hợp bệnh nặng cần sự giúp đỡ đột xuất.

4. Thời gian thực hiện:

- Đợt vận động: Từ ngày 10/9/2014 đến hết ngày 29/10/2014. Đến ngày 29/10/2014, các trường chuyển nộp kinh phí vận động về bộ phận tài chính Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện (Cô Liên).

Để kịp thời giúp đỡ cho các học sinh, giáo viên gặp nhiều khó khăn, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công Đoàn Giáo dục huyện đề nghị hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường tích cực triển khai thực hiện vận động trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Phòng Giáo dục & Đào tạo để kịp thời giải quyết.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                    TRƯỞNG PHÒNG               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                                               CHỦ TỊCH

- T.P và CV.PGD&ĐT;                                                                                                   

- Lưu: VT, CĐ.                                                                                     

                                                   (Đã ký)                                    (Đã ký)

 

                                                 Võ Duy Liêm                                                       Đặng Kim Tòng